Descripción del proyecto

Convocatoria e bases para a selección de catro (4) auxiliares de Policía Local.
– Publicación: BOP núm 113, do 17 de xuño  de 2021: VER
Presentación de solicitudes: do 18 ao 28 de xuño de 2021, ambos os dous incluídos
– Modelo de solicitude en word: DESCARGAR e CUBRIR
– Documentación a presentar de xeito obrigatorio:
    – Solicitude asinada
     – Copia DNI (polas dúas caras)
     – Copia da titulación esixida (por ambas caras);
 
– E se dispón deles, estes outros documentos:
     – Certificado do CELGA 3 ou equivalente
     – Diploma acreditativo de ter superado o curso básico para auxiliares de  Policía Local, expedido pola Academia Galega de Seguridade Pública (AGSP)

Decreto 1231/2021, do 1 de xullo, polo que se a proba a relación provisional das persoas aspirantes admitidas e das excluídas: VER

-Prazo para formular reclamacións, emendar defectos e achegar o CELGA (as persoas que non o incluiron na solicitude): do 2 ao 15 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos

  • Aprobada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo encamiñado á contratación laboral temporal de catro (4) auxiliares de Policía Local e fixada o lugar, día e hora de constitución do tribunal e de realización do acto de comprobación de estatura e de realización primeiro exercicio dos da fase de oposición: VER

Día: 23 de xullo de 2021

Hora: 9,30 h.

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal (Avda. da Habana, s/n)

 

  • Listado provisional das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición: VER
  • Fíxase o lugar, día e hora para a realización do segundo exercicio da fase oposicion

Día: 26 de xullo de 2021

Hora: 10,30 h.

Lugar: Casa Dopeso

IMPORTANTE
As persoas aspirantes deberán presentar (se non o fixeron antes) inmediatamente antes de efectuar as probas, un informe médico que acredite que reúnen as condicións para realizar as probas físicas.

– Listado definitivo das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de catro auxiliares de Policía Local. VER