VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

ALCALDE

Presidente da Corporación Municipal.

ANTONIO ALONSO ROMÁN

PRIMER TENENTE DE ALCALDE

Concelleiro-delegado da Área de Xestión Económica, Planificación Urbana, Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos.

ANA MARÍA PENA PURRIÑOS

SEGUNDA TENENTE DE ALCALDE

Concelleira-delegada da Área de Industria, Emprego, Seguridade e Atención Cidadá.

ELENA LÓPEZ SECO

TERCEIRO TENENTE DE ALCALDE

Concelleira delegada da Área de Axenda Urbana, Turismo, Deporte e Promoción Económica.

MARÍA TANIA PARDO CABARCOS

CONCELLEIRA

Concelleira delegada da Área de Benestar Social, Igualdade, Educación e Contratación.

LORENA TENREIRO BLANCO

CONCELLEIRA

Concelleira delegada especial da área de Cultura, Xuventude, Innovación e Novas Tecnoloxías.

ROBERTO RIVERA REGO

CONCELLEIRO

Concelleiro-delegado especial de Obras, Infraestruturas, Medio Ambiente e Medio Rural.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

EDÍS:
 • Valentín González Formoso
 • Antonio Alonso Román
 • Ana María Pena Purriños
 • Elena López Seco
 • María Tania Pardo Cabarcos
 • Lorena Tenreiro Blanco
 • Roberto Rivera Rego

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

EDÍS:
 • Carmela Franco Caaveiro
 • Francisco da Silva Vello
 • Chus Romero Franco
 • Diego Blasa Bellas

PARTIDO POPULAR

EDÍS:
 • María del Carmen Dopico Rodríguez
 • Fernando Vilaboy Ledo

1. XUNTA CONSULTIVA DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: Antonio Alonso Román

2. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP SANTA MARÍA

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

3. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP A FRAGA

 • Titular: María Tania Pardo Cabarcos
 • Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

4. CONSELLO ESCOLAR DO CEIP A MAGDALENA

 • Titular: Ana María Pena Purriños
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

5. CONSELLO ESCOLAR DO IES MONCHO VALCARCE

 • Titular: María Tania Pardo Cabarcos
 • Suplente: Elena López Seco

6. CONSELLO ESCOLAR DO IES CASTRO DA UZ

 • Titular: Lorena Tenreiro Blanco
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

7. CONSELLO ESCOLAR DE ASPANAES

 • Titular: Antonio Alonso Román
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

8. CONSELLO ESCOLAR DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA

 • Titular: Roberto Rivera Rego
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

9. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL

 • Titular: María Tania Pardo Cabarcos
 • Suplente: Antonio Alonso Román

10. SECCIÓN DE MUNICIPIOS CON CENTRAIS OU PLANTAS DE CICLO COMBINADO
DA FEMP

 • Titular: Ana María Pena Purriños
 • Suplente: Antonio Alonso Román

11. ASEMBLEA XERAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

 • Titular: María Tania Pardo Cabarcos
 • Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

12. FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: María Tania Pardo Cabarcos

13. MESA LOCAL DO COMERCIO

 • Vogal titular: Elena López Seco
 • Vogal suplente: Lorena Tenreiro Blanco

14. PROGRAMA DE MELLORA DA CALIDADE TURÍSTICA E PROMOCIÓN ARTESANAL DA ZONA DO EUME, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

15. AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (AGADER)

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: Roberto Rivera Rego

16. CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA DA CORUÑA

 • Titular: Antonio Alonso Román
 • Suplente: Ana María Pena Purriños

17. COMISIÓN TERRITORIAL DO PATRIMONIO HISTÓRICO GALEGO DA CORUÑA

 • Titular: Elena López Seco
 • Suplente: Lorena Tenreiro Blanco

18. COMISIÓN DE DESAUGAMENTO ZONA HIDROGRÁFICA NORTE

 • Titular: Antonio Alonso Román
 • Suplente: Elena López Seco

Comisión Informativa de Urbanismo e Coordinación de Goberno.

Comisión Informativa de Recursos Humanos, Industria e Emprego.

Comisión Informativa de Contratación e Cultura.

Comisión Informativa de Deportes.

Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Educación e Xuventude.

Comisión Informativa Permanente do Patrimonio Histórico

Comisión Informativa Especial para o seguemento e tramitación e aprobacion do PXOM.