Descripción del proyecto

Convocatoria e bases para a selección de catro (4) auxiliares de Policía Local.
– Publicación: BOP núm. 86, do 6 de maio de 2022: VER
Presentación de solicitudes: do 9 ao 23 de maio de 2022, ambos os dous incluídos.
– Modelo de solicitude en word: DESCARGAR E CUBRIR
Documentación a presentar de xeito OBRIGATORIO:
Solicitude asinada.
– Copia DNI (polas dúas caras)
– Copia da titulación esixida (por ambas caras)
E se dispón deles, estes outros documentos:
– Certificado do CELGA 3 ou equivalente (ou superior)
– Diploma acreditativo de ter superado o curso básico para auxiliares de Policía Local, expedido pola Academia Galega de Seguridade Pública (AGSP)»