Descripción del proyecto

Mediante Decreto núm. 1649/2021, do 4 de outubro, apróbase a convocatoria e bases reguladoras da selección do alumnado traballador para o «Obradoiro dual de emprego EUME III».

Bases proceso selección alumnado traballador para o obradoiro dual de emprego «EUME III». VER

Inicio selección, composición, lugar e data de constitución do tribunal. Alumnado obradoiro dual de emprego «EUME III»

Mediante Decreto 1674/2021, do 6 de outubro, resolveuse iniciar a selección así como a composición, lugar e data de constitución do tribunal encargado da selección do alumnado-traballador para o obradoiro dual de emprego Eume III. VER
O tribunal constituirase o día 07/10/2021, ás 09.00 h, no Salón de Plenos do Concello das Pontes.

Listado definitivo selección aspirantes a alumnado traballador obradoiro dual de emprego Eume III: VER

O prazo de presentación da documentación para a súa baremación é de dous (2) días hábiles: do 08/10/2021 ao 11/10/2021, ambos os dous incluídos.
Listado provisional selección alumnado-traballador obradoiro dual de emprego Eume III. VER
Listado definitivo selección alumnado-traballador obradoiro dual de emprego Eume III: VER
Decreto listado definitivo nova selección alumnado-traballador obradoiro dual de emprego Eume III. VER
Listado provisional (4º ampliación de data 3/11/2021) a efectos de tramitar o proceso de selección do alumnado traballador. VER
listado definitivo (4ª ampliación) selección alumnado traballador Obradoiro dual emprego EUME III. VER

Convocatoria e bases proceso selectivo persoal directivo, docente e de apoio «Obradoiro de emprego EUME III»

Anuncio convocatoria BOP. VER

Bases selección persoal directivo, docente e de apoio. VER

Prazo de presentación de solicitudes: do 07/10/2021 ao 11/10/2021 (ambos os dous incluídos)

Composición e constitución tribunal selección persoal «Obradoiro dual de emprego Eume III». VER

O tribunal encargado da selección do persoal directivo, docente e de apoio constituirase o vindeiro mércores 13/10/2021, ás 9.00 h, na Sala de concelleiros do Concello das Pontes de García Rodríguez.

Listado provisional admisión proceso selección persoal DIRECTIVO E DOCENTE para o obradoiro dual de emprego «Eume III». VER

O prazo para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos é dun (1) día hábil (o 21/10/2021). A presentación de reclamacións, no seu caso, non suspenderá o proceso selectivo, agás que así o acorde a Concellaría delegada.
Listado definitivo selección e proposta de contratación persoal directivo, docente e de apoio obradoiro dual de emprego «Eume III». VER

 

 

 

Listado definitivo admisión proceso selección persoal ADMINISTRATIVO para o obradoiro dual de emprego «Eume III». VER
Acta resultado alegaciones selección persoal directivo, docente e de apoio. VER

Anuncio convocatoria BOP selección docente da especialidade «Atención sociosanitaria a persoas no domicilio- SSCS0108”. VER

Prazo de presentación de solicitudes: do 16/11/2021 ao 18/11/2021, ambos os dous incluídos

Ver bases referidas exclusivamente á selección do persoal docente da especialidade «Atención sociosanitaria a persoas no domicilio- SSCS0108”

 

Listado provisional nova selección docente atención sociosanitaria obradoiro dual de emprego Eume III. VER

O prazo para efectuar reclamacións é dun (1) día hábil – el día 25/11/2021-
Decreto  2074/2021, do 29 de novembro, polo que se aproba a lista definitiva das persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de  persoal docente da especialidade «Atención sociosanitaria a persoas no domicilio-SSCS0108»  para o obradoiro dual de emprego «EUME III»: VER
Acta do tribunal, de data 29 de novembro de 2021. VER