Descripción del proyecto

Bases específicas da convocatoria publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm 241, do 22/12/2022: VER

(As bases xerais reguladoras das convocatorias e os procesos selectivos das prazas de persoal laboral incluídas na OEP-E 2022 foron publicadas íntegramente no BOP núm. 231, do 07/12/2022).

Modelo relación de méritos: DESCARGAR

Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia núm. 246 do 28/12/2022: VER

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado núm. 312 do 29/12/2022: VER

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar dende o 30 de decembro de 2022 ata o 27 de xaneiro de 2023 (ambos os dous incluidos).

– Relación provisional de persoas admitidas e excluidas publicada no Boletín Oficial do Provincia da Coruña núm. 69 do 12/04/2023: VER

O prazo de presentación de emendas ou reclamacións será do 13 ao 26 de abril de 2023 (ambos os dous incluidos).

Decreto 2125/2023, do 4 de outubro, polo que se aproban a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, se designa o tribunal e se fixa o lugar, día e hora de constitución do órgano de selección e de comezo da fase de concurso: VER

Resultado valoración fase concurso dunha (1) praza de orientador/a laboral (OEP-E 2022) estabilización do emprego temporal: VER

Prazo de reclamacións: do 30 de outubro ao 6 de novembro de 2023 (ambos os dous incluídos)

Resultado da valoración definitiva da fase concurso dunha (1) praza de orientador/a laboral  (OEP-E 2022). Estabilización do emprego temporal: VER

Nomeamento de persoal laboral fixo (orientador/a laboral). Estabilización do emprego temporal (OEP-E 2022): VER

Decreto núm. 2680/2023, do 5 de decembro (BOP núm. 236, do 13/12/2023)