Descripción del proyecto

O obxecto desta convocatoria é a cobertura como PERSOAL LABORAL dunha praza de Traballador/a Social, á vista da
proximidade da maternidade da titular, así como as sucesivas continxencias que dela se deriven e unha lista de agarda para a cobertura de baixas médicas, vacacións, excedencias, permisos ou carga de traballo do
persoal contratado.

Preténdese elaborar o o procedemento de selección para a creación dunha Bolsa de Traballo para o nomeamento de
persoal laboral correspondente a prazas de traballador/a social, integradas por asimilación na Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos medios, pertencente ao grupo de clasificación A subgrupo A2 e sempre e cando
se requira unha cobertura áxil ou urxente para atender ás demandas de persoal.

VER BASES

PRAZO DE PRESENTACIÓN : 15 de xuño (incluído)

LISTADO DE PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS