Descripción del proyecto

O obxecto da presente convocatoria é a determinación dunha lista de espera para a cobertura de sustitucións do persoal de limpeza do xeito estipulado na base oitava (8ª), dado o próximo esgotamento do prazo de vixencia da lista anterior.

A urxente necesidade da contratación deriva do seguinte: Existen necesidades urxentes e inaprazables, derivadas dunha situación excepcional, que fai necesaria a contratación de persoal para atender ás múltiples tarefas do servizo, Isto implica a prioridade desta función, en consonancia coas actividades que se atenden por este persoal, sendo a limpeza un dos servizos esenciais declarado previamente polo concello.

Aplicaráse a baixas puntuais-temporais (IT, vacacións, maternidade, excedencias ou calquer outro suposto), pero tamén a baixas definitivas de persoal de limpeza do concello que implique a existencia de vacantes, o que se artella mediante o procedemento incluído nestas bases.

BASES

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de instancias abrangue desde o 24 ata o 30 de outubro de 2020.

Para entrega da documentación no Rexistro do concello é necesario pedir cita nos teléfonos seguintes: 667129389 ou 667129380 en horario de 08:00 a 14:00, que é o horario de. atención ao público

MODELO SOLICITUDE

LISTADO DE PERSOAS ADMITIDAS

PROBA COÑECEMENTO

Data: 19/11/2020
Polideportivo Municipal sito en A Fraga s/n As Pontes
Hora: 9:00 horas

LISTADO DE PERSOAS ASPIRANTES QUE SUPERARON A PROBA DE COÑECEMENTO

DETERMINACIÓN DA LISTA DE ESPERA